Principy novodobého vzdělávání:

Jak bude vypadat vzdělávání nové generace?

Yuri Vonchitzki
June 1, 2020

V Česku momentálně chybí zhruba 6 tisíc pedagogů. Počet zájemců o toto povolání ale nijak významně nestoupá a podle studentů pedagogických škol plánuje v budoucnu vzdělávat žáky jen asi tři čtvrtiny z nich. Jak tedy dokážeme vzdělávání postavit zase na nohy? Sledováním trendů v jiných odvětvích a zlepšením trojůhelníku “učitel – student – nástroj”.

Tato “vzdělávací trojice” bude v budoucnu hrát významnou roli v optimalizaci vzdělávání, lepším nakládáním s časem učitele i žáka a také ke kvalitnějšímů vzdělávání obecně. Podle nedávného průzkumu se 94% expertů na vzdělávání shoduje, že se výsledky studentů zlepšily po přidání technologií do vzdělávacího procesu a tříd. Vidíme, jak v průmyslu inovace a automatizace mění celá odvětví. Když se podíváme na rozvoj v průmyslu, tak probíhal zhruba takto:

Fáze 1: Ruční výroba – Více lidí vyrábí jednu věc.

Fáze 2: Výroba pomocí nástrojů – Více lidí vyrábí pomocí nástroje jednu věc. Dochází ke zvýšení efektivity výroby a usnadnění práce.

Fáze 3: Sériová výroba – Více lidí spravuje stroje, které vyrábí více věcí najednou. Použití standardizovaných součástek. Významné zrychlení a zpřesnění výroby, minimalizace odpadu.

Fáze 4: Automatizovaná výroba – Jeden člověk spravuje více strojů, které vyrábí více věcí najednou. Stroje jsou nastaveny takovým způsobem, aby byly do značné míry schopné fungovat bez zásahu člověka. Hlavním cílem člověka je vymyslet, co se bude vyrábět a kontrolovat výstupy.

Dává smysl, aby se podobná logika použila i v oblasti vzdělávání. Když se jako nedávný student jedné z nejstarších univerzit v Evropě podívám na to, v jaké fázi je zhruba náš systém vzdělávání, tak mám pocit, že v některých činnostech jsme stále ve Fázi 2. Přitom právě teď bychom měli pracovat už na implementaci řešení pro Fázi 4.

Jak si představuji vzdělávání ve Fázi 4?

Různé místo, různý čas

Každý se učí po své vlastní ose. V parku, na rotopedu nebo večer na gauči. Díky vytvoření online videí, textů a cvičení, které jsou k dispozici v cloudu je výuka neustále k dispozici. Učitel má možnost vytvořit kurzy na začátku roku a v příštím roce jenom aktualizovat látku, která se za daný rok změnila. Nemusí každý rok číst to stejné před několika stejnými třídami znovu a znovu. To za něj udělá aplikace, kterou si může student spustit i na mobilním telefonu. Velká část vzdělávání může probíhat úplně mimo školu, což může v konečném výsledku ušetřit velkou část peněz za provoz a využít je na podhodnocené platy učitelů.

Personalizované vzdělávání

Představte si, že jedete v autoškole a musíte jet stejně rychle jako ostatní žáci. Musíte brzdit, když brzdí ostatní, přidávat plyn, když přidávají plyn ostatní a odbočovat všichni najednou. Podobně to funguje dnes ve vzdělávání. Tím, že bude velká část vzdělávacích materiálů v digitální podobě, se bude moci student nebo vzdělávací software sám rozhodnout, kde už máme znalostí dost a kde bychom měli naopak ještě přidat.

Svoboda volby (zařízení, lekce, techniky)

Omezená energie a čas učitele vede k tomu, že se věnuje všem studentům stejně a najít zlatou střední cestu pro všechny je těžké. Ale pak nemají studenti možnost vybočit z řady a věnovat se tomu, na co mají největší talent a tak, aby to mohli dělat efektivně. Student by měl mít možnost si vybrat, jestli si pustí zařízení na počítači, telefonu nebo klidně televizi. A když se mu nejlépe učí odpoledne tak proč ho nutit, aby se učil od sedmi ráno, když jeho neocortex má ještě půlnoc? Stejně tak by měl mít student možnost vybrat si rozšířené vzdělání v tom, co ho baví nejvíce.

Sledování doma, trénink ve škole

Díky přesunutí frontální výuky do automatizovaných systémů se změní i náplň práce hodin ve škole. Můžete si to představit například na modelu přednášek a seminářů na vysokých školách. Zatímco teď se musí látka rozdělit mezi tyto dva různé typy vyučování, tak v budoucnu by se škola mohla zaměřovat zejména na druhou část – práci se studentem na procvičování látky a vedení k dalšímu rozvoji.

Zapojení studenta

Vzdělávání by nemělo být pouze o tom, že jeden člověk předává znalosti a zkušenosti druhému člověku, ale mělo by aktivně vtahovat žáka do výuky. Žáci by měli spolupracovat a pomáhat si navzájem, takže by se sami dostali do role učitele a o to lépe by si osvojili látku. Zároveň by mělo být vzdělávání hravé a nabízet možnosti soupeření a vizualizace růstu a rozvoje.

Učitel jako vzor a mentor

Učitel, který získá čas navíc se bude moci věnovat tomu, aby byl pro žáka příkadem a mohl mu pomáhat s individuální přípravou, volbou nadstavby nebo praxí. Učitel tak nebude jenom člověk, který odvykládá látku, ale bude vzorem, který inspiruje žáka k lepším výsledkům a k lásce k vědomostem obecně. Mentorem, který vede žáka k lepšímu pochopení a integraci jeho znalostí. Proto, aby k tomu měl ale učitel prostor, je nejdříve potřeba, aby se nemusel věnovat velkému množství ostatních úkolů.

Využití znalostí v praxi

Když budete sedět a číst si o tom, jak pokácet strom, tak to neznamená, že umíte pokácet strom. Výuka musí být složená z teorie i praxe. Díky tomu, že bude teoretická výuka více efektivní, tak bude více času na praktickou výuku a cvičení. To povede k větší spolupráci mezi učitelem a studentem, případně studenty mezi sebou a k lepšímu osvojení látky. 

Automatizované zkoušení

Pokud něco učíme, tak musíme i ověřovat, zda se to vrylo do paměti našich studentů. Typicky se dnes zkouší znalosti v písemných testech, ústních zkouškách a praktických zkouškách. Písemné testy bude z velké části možné nahradit automatizovanými testy jako když žádáte o řidičský průkaz a plníte zkoušku z teoretických znalostí. Znalostní testy online zároveň umožní automatické vyhodnocování testů a ušetří další čas učitele. Ústní zkoušky bude možné dělat i na dálku. Praktické zkoušky pak budou nejen o tom, abychom si zapamatovali veškerou látku nazpaměť, ale abychom uměli vyřešit reálné problémy, se kterými se budeme potýkat, například pomocí simulace reálné situace, projektů nebo stáží. 

Jednodušší zpětná vazba

Někdy máte pocit, že něco nefunguje, ale nevíte, co to je, takže se potřebujete na věc podívat očima někoho jiného. Díky hodnocení kurzů a učitelů budou moci studenti anonymně nebo veřejně komentovat konkrétní látku nebo učitele, což opět povede k dalšímu zlepšování obsahu a výběru studentů, co se chtějí učit.

Zlepšování díky big data

Díky tomu, že budou k dispozici data o tom, jak student prochází výukou a jeho výsledcích bude možné analyzovat, které kurzy vedou k nejlepšímu výsledku, které studenty nejvíce zajímají, případně kterému obsahu se studenti vyhýbají nebo po něm nezvládají zkoušky. Vše lze sledovat prakticky real–time a dává učiteli možnost soustředit se na rozvoj jednotlivce, ale i samotné látky, kterou mají žáci k dispozici. 

Závěr

Změna přístupu učitele a žáka může zabrat i několik let, ale změna v technologii může nastat prakticky okamžitě. Vyučující má dnes velké množství úkolů – musí vymyslet obsah, učit, procvičovat se žáky, vytvářet testy, hodnotit testy, atd. Právě technologie by měly učitelům pomoci v tom, aby mohli část své agendy automatizovat a věnovat se více procvičováním látky se studentem. Naopak studentovi technologie pomůže v tomu, aby měl látku stále k dispozici, ideálně v interaktivní formě. Cílem pak není učitele nahradit nebo udělat z něj stroj na vzdělávání studentů, ale dát mu do ruky nástroje, které mu pomůžou v efektivním vzdělávání nás i našich dětí.

Yuri Vonchitzki
Zakladatel inovačního studia Blacktag, zakladatel vzdělávací aplikace Blackbelt a průkopník procházkové meditace Innerwalk. Sportovec a milovník přírody. Jeho cílem je pomáhat lidem žít naplněný život a rozšířit pohled na podnikání jako na činnost zaměřenou na vytváření hodnoty pro zákazníky a spolupracovníky namísto hledání pouze lepšího finančního výsledku.
Zakladatel inovačního studia Blacktag, zakladatel vzdělávací aplikace Blackbelt a průkopník procházkové meditace Innerwalk. Sportovec a milovník přírody. Jeho cílem je pomáhat lidem žít naplněný život a rozšířit pohled na podnikání jako na činnost zaměřenou na vytváření hodnoty pro zákazníky a spolupracovníky namísto hledání pouze lepšího finančního výsledku.