Pravidla používání webu a zásady ochrany osobních údajů.

(dále pouze jako „Pravidla“)

Tato Pravidla byla vyhotovena v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES a dalších souvisejících obecně závazných platných právních předpisů jako je například zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.Vážení klienti, obchodní partneři, přátelé, ochrana Vašich osobních údajů je pro nás mimořádně důležitá. Tato Pravidla vysvětlují, jakým způsobem naše společnost Blcktg, s.r.o. Vaše osobní údaje zpracovává, a to nejen při vytváření softwarových produktů podle Vašich potřeb, ale rovněž při poskytování souvisejících služeb.
Naše společnost se zavazuje neustále zlepšovat vnitřní politiku, postupy a systém ochrany a bezpečnosti Vašich osobních údajů a v souladu s tímto účelem tyto přiměřeně inovovat a zdokonalovat. Ve snaze zabezpečovat ochranu osobních údajů těmi nejúčinnějšími způsoby se zavazujeme získávat a uplatňovat nejnovější poznatky, a to nejen ze zdrojů odborných, ale rovněž na základě praktických zkušeností. Naším cílem je rovněž budovat naši firemní kulturu v oblasti ochrany bezpečnosti osobních údajů takovým způsobem, abychom zabezpečili zvyšování všeobecného povědomí o tomto tématu a jeho důležitosti a získané poznatky pravidelně promítali do praxe při tvorbě softwarových řešeních či při poskytování souvisejících služeb.
Naše společnost rovněž přistupuje k ochraně osobních údajů se zvýšenou péčí a na tomto poli koná čestně, svědomitě, přiměřeným způsobem. Naší politikou je rovněž dbát o ochranu osobních údajů našich klientů účelně a hospodárně takovým způsobem, aby při tvorbě jednotlivých řešení nevznikaly našim klientům zbytečné náklady a jejich osobní údaje byly patřičně chráněny.
Při zpracování osobních údajů se naše společnost řídí především Nařízením GDPR, Zákonem o zpracování osobních údajů, doprovodným zákonem, ale i dalšími předpisy, a to nejen těmi, které se věnují ochraně osobních údajů. Naše společnost při zpracování osobních údajů rovněž zohledňuje nejnovější legislativní a akademická doporučení, jako jsou například stanoviska a doporučení Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále pouze jako „ÚOOÚ“) nebo skupiny WP29. Pro naši politiku ochrany osobních údajů je rovněž důležitá nejen rozhodovací praxe ÚOOÚ, zahraničních úřadů pro ochranu osobních údajů, ale rovněž také rozhodovací praxe českých soudů.
Naši zaměstnanci, ale i další osoby podílející činnosti naší společnosti jsou povinni zachovávat mlčenlivost o jakýchkoliv skutečnostech, o kterých se při tvorbě jednotlivých softwarových řešeních nebo při poskytování souvisejících služeb dozvědí. Povinnosti mlčenlivosti podléhají všechny informace, týkající se všech našich klientů, přičemž její zvýšené úrovni mlčenlivosti podléhají rovněž všechny důvěrné či citlivé informace získané v souvislosti s jakýmikoli námi vykonávanými činnostmi. Důvěra našich klientů je pro nás opravdu důležitá a vnímáme ji jako jeden ze základních stavebních kamenů, na kterých naše společnost stojí.V případě, že budete mít k výše či níže uvedeným skutečnostem jakékoli dotazy či připomínky, neváhejte nás kdykoli kontaktovat telefonicky na telefonním čísle +420 601 528 852, e-mailem na adrese hello@blacktag.digital nebo také prostřednictvím pošty na adrese našeho sídla: Slavíkova 1571/6, PSČ 130 00 Praha 3.

1 CO JSOU TO OSOBNÍ ÚDAJE?
1.1 Osobní údaje jsou jakékoli údaje, na jejichž základě Vás můžeme identifikovat, a to přímo nebo nepřímo. Osobní údaje tak mohou být například jméno, příjmení, fotografie nebo IP adresa.
1.2 Nařízení GDPR rozeznává také zvláštní kategorii osobních údajů, ke které je potřebné přistupovat mimořádně citlivě. Do této zvláštní kategorie osobních údajů spadají zejména údaje, které odhalují rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborových organizacích, ale také genetické údaje, biometrické údaje (například otisky prstů určené k Vaší identifikaci), údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu nebo údaje týkající se Vašeho sexuálního života nebo sexuální orientace.

2 PROČ ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?
2.1 Zpracovaní osobních údajů znamená jakoukoliv operaci nebo soubor operací s osobními údaji, jako je například jejich získávání, uspořádávaní, uchovávání, vyhledávání, prohlížení, využívání, šíření, vymazávání nebo likvidace, a to bez ohledu na to, jestli je takový postup vykonáván automatizovanými nebo neautomatizovanými prostředky.
2.2 Zpracování Vašich osobních údajů naší společností je nezbytné zejména z následujících důvodů, tudíž abychom mohli:
2.2.1 Vytvářet jednotlivá softwarová řešení na míru našim klientům a zároveň poskytovat našim klientům služby při jejich správě;
2.2.2 plnit různé zákonné smluvní povinnosti;
2.2.3 chránit oprávněné zájmy našich klientů, naší společnosti, našich zaměstnanců a dalších spolupracujících osob.

3 ZA JAKÝMI ÚČELY A V SOULADU SE KTERÝMI PRÁVNÍMI TITULY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?
Vaše osobní údaje potřebujeme pro:Vaše osobní údaje máme právo zpracovávat na základě:
Při zpracování Vašich osobních údajů zohledňujeme zejména:
Pro tvorbu jednotlivých softwarových řešení a následně při poskytování souvisejících služeb
plnění smlouvy nebo plnění právní povinnosti
Nařízení GDPR, Zákon o zpracování osobních údajů, Doprovodný zákon, Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích a další právní předpisy
Účely týkající se ochrany oprávněných zájmů naší společnosti
oprávněného zájmu naší společnosti nebo s ní spolupracujících osob
Nařízení GDPR, Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Zákon o zpracování osobních údajů, Doprovodný zákon, Trestní zákoník, Trestní řád, Občanský soudní řád
Marketingové účely
souhlasu se zpracováním, avšak to pouze v případě, že se rozhodnete nám jej udělit nebo v některých případech na základě oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetích stran
Nařízení GDPR, Zákon o zpracování osobních údajů, Doprovodný zákon
Občanský zákoník, Zákon o elektronických komunikacích, Zákon o regulaci reklamy, Zákon o ochraně spotřebitele
Statistické účely, archivní účely ve veřejném zájmu a účely historického a vědeckého výzkumu
archivace ve veřejném zájmu, za účelem vědeckého nebo historického výzkumu či na statistické účely
Nařízení GDPR, Zákon o archivnictví a spisové službě
Personalistika a mzdy
plnění právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo plnění smlouvy
Nařízení GDPR, Zákon o zpracování osobních údajů,
Doprovodný zákon Zákoník práce, Zákon o zaměstnanosti,
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Účetní a daňové účely
plnění právní povinnosti
Nařízení GDPR, Zákon o zpracování osobních údajů,
Doprovodný zákon a zvláštní zákony v oblasti účetnictví a správy daní

4 KOMU ZPŘÍSTUPŇUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
4.1 Osobní údaje našich klientů a jiných fyzických osob zpřístupňujeme jen v míře nezbytné pro tvorbu jednotlivých softwarových řešení a služeb souvisejících, a to pouze při plnění souvisejících povinností, přičemž jejich příjemci jsou taktéž povinni zachovávat mlčenlivost. Osobní údaje zpřístupňujeme například osobám, které pověřujeme vykonáním jednotlivých úkolů v rámci naší agendy, jako jsou například programátoři, grafici. Některé osobní údaje poskytujeme rovněž našim účetním nebo poskytovatelům softwarového vybavení, a to včetně zaměstnanců těchto osob. Vždy je však zachována zásada přiměřenosti. Na požádání Vám samozřejmě poskytneme konkretizovaný seznam výše specifikovaných příjemců.

5 DO KTERÝCH ZEMÍ PRENÁŠÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
5.1 Vaše osobní údaje nepřenášíme do třetích zemí vně Evropského hospodářského prostoru (EU, Island, Norsko a Lichtenštejnsko). Využíváme bezpečné cloudové služby ověřeného poskytovatele se servery umístěnými na území EU.

6 JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
6.1 Osobní údaje uchováváme nejdéle po dobu, dokud je to nutné pro účely, pro které se zpracovávají nebo dokud nám to přikazuje zákonná úprava, například účetní a personální legislativa nebo AML zákon, který je definován níže.

7 JAK OD VÁS ZÍSKÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?
7.1 Pokud jste klientem naší společnosti, osobní údaje získáváme většinou přímo od Vás. Osobní údaje o našich klientech můžeme získávat i z veřejně dostupných zdrojů, od orgánů veřejné správy nebo od jiných osob.
7.2 Pokud jste zaměstnancem naší společnosti nebo spolupracující osobou, Vaše osobní údaje jste nám poskytl převážně přímo Vy. Jejich zpracování se řídí zejména právní úpravou v oblasti pracovního práva a účetnictví, přičemž při každém uzavření smlouvy Vás o pravidlech zpracování Vašich osobních údajů informujeme.
7.3 V případě, že nás oslovíte prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, budeme zpracovávat údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa včetně případných osobních údajů obsažených v samotné zprávě.
7.4 Právním titulem pro zpracování osobních údajů získaných prostřednictvím kontaktního formuláře je plnění smluvních povinností. Po vyřízení Vaší zprávy budou osobní údaje vymazány. Pokud však následně dojde k poskytování dalších služeb, ponecháme si Vámi poskytnuté osobní údaje pro účely poskytování služeb tak, jak je popsáno výše.

8 JAKÝMI PRÁVY DISPONUJETE JAKO SUBJEKT ÚDAJŮ?
8.1 Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, máte právo kdykoli svůj souhlas odvolat.
8.2 Bez ohledu na výše uvedené, máte právo kdykoli namítat proti zpracovávání osobních údajů, které se Vás týkají.
8.3 Jako klient naší společnosti máte rovněž právo požadovat přístup k osobním údajům a v případě jejich nesprávnosti, máte samozřejmě právo na jejich opravu.
8.4 Jako klient naší společnosti máte rovněž právo na přenositelnost osobních údajů.
8.5 Jakožto subjekt údajů máte samozřejmě právo kdykoli podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9 ZPRACOVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES
9.1 Cookies, které používá webová stránka naší společnosti, neshromažďují žádné osobní údaje. Používání naší webové stránky je tak nejen bezpečné, ale i v celém rozsahu respektuje Vaše právo na ochranu soukromí a osobních údajů.
9.2 Na naší webové stránce proto naleznete pouze „obyčejné“ soubory cookies, jejichž účelem je standardní statistické vyhodnocování návštěvnosti (návštěvnost denní, týdenní, měsíční atp.).
9.3 Za účelem statistického vyhodnocování návštěvnosti naší webové stránky používáme službu Google Analytics. V případě, že navštívíte naše webové stránky tak máme dostupný údaj, jak dlouho jste se na naší webové stránce zdrželi, přičemž dostupnou máme rovněž informaci, kterou webovou stránku jste navštívili v předchozí relaci. Používání souborů cookies ovšem můžete ve svém prohlížeči zakázat.
9.4 Jak jsme již uvedli v předchozích bodech, respektujeme Vaše soukromí a právo na ochranu osobních údajů, a proto v případě návštěvy našich webových stránek je Vaše IP adresa anonymizovaná – tudíž Vás není možné podle ní identifikovat.
9.5 Soubory cookies budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro správný chod webových stránek, nejdéle však po dobu 1 (jednoho) roku.

10 ZMĚNY PRAVIDEL OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10.1 Ochrana osobních údajů pro nás není jednorázovou záležitostí. Informace, které jsme Vám povinni vzhledem k našemu zpracování osobních údajů poskytnout, se mohou měnit nebo přestat být aktuální. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme možnost kdykoliv tato Pravidla upravit a změnit v jakémkoliv rozsahu. V případě, že změníme tato Pravidla podstatným způsobem, tuto změnu Vám oznámíme na naší webové stránce nebo oznámením prostřednictvím e-mailu.

11 PRÁVNÍ PŘEDPISY KLÍČOVÉ PRO TATO PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
11.1 „AML Zákon“ znamená zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
11.2 „Nařízení GDPR“ znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
11.3 „Zákon o zpracování osobních údajů“ znamená zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;
11.4 „Doprovodný zákon“ znamená zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů;
11.5 „Občanský soudní řád“ znamená zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád;
11.6 „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
11.7 „Zákon o archivnictví“ znamená zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě;11.8 „Zákon o elektronických komunikacích“ znamená zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů;
11.9 „Zákon o obchodních korporacích“ znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech;
11.10 „Zákon o ochraně spotřebitele“ znamená zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele;
11.11 „Zákon o regulaci reklamy“ znamená zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů;
11.12 „Zákon o sociálním zabezpečení“ znamená zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení;
11.13 „Zákon o zaměstnanosti“ znamená zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti;
11.14 „Zákoník práce“ znamená zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce;

12 ÚČINNOST TĚCHTO PRAVIDEL OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
12.1 Tato Pravidla jsou účinná ode dne 21. 1. 2020.9 ZPRACOVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES
9.1 Cookies, které používá webová stránka naší společnosti, neshromažďují žádné osobní údaje. Používání naší webové stránky je tak nejen bezpečné, ale i v celém rozsahu respektuje Vaše právo na ochranu soukromí a osobních údajů.
9.2 Na naší webové stránce proto naleznete pouze „obyčejné“ soubory cookies, jejichž účelem je standardní statistické vyhodnocování návštěvnosti (návštěvnost denní, týdenní, měsíční atp.).
9.3 Za účelem statistického vyhodnocování návštěvnosti naší webové stránky používáme službu Google Analytics. V případě, že navštívíte naše webové stránky tak máme dostupný údaj, jak dlouho jste se na naší webové stránce zdrželi, přičemž dostupnou máme rovněž informaci, kterou webovou stránku jste navštívili v předchozí relaci. Používání souborů cookies ovšem můžete ve svém prohlížeči zakázat.
9.4 Jak jsme již uvedli v předchozích bodech, respektujeme Vaše soukromí a právo na ochranu osobních údajů, a proto v případě návštěvy našich webových stránek je Vaše IP adresa anonymizovaná – tudíž Vás není možné podle ní identifikovat.
9.5 Soubory cookies budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro správný chod webových stránek, nejdéle však po dobu 1 (jednoho) roku.

10 ZMĚNY PRAVIDEL OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10.1 Ochrana osobních údajů pro nás není jednorázovou záležitostí. Informace, které jsme Vám povinni vzhledem k našemu zpracování osobních údajů poskytnout, se mohou měnit nebo přestat být aktuální. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme možnost kdykoliv tato Pravidla upravit a změnit v jakémkoliv rozsahu. V případě, že změníme tato Pravidla podstatným způsobem, tuto změnu Vám oznámíme na naší webové stránce nebo oznámením prostřednictvím e-mailu.

11 PRÁVNÍ PŘEDPISY KLÍČOVÉ PRO TATO PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
11.1 „AML Zákon“ znamená zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
11.2 „Nařízení GDPR“ znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
11.3 „Zákon o zpracování osobních údajů“ znamená zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;
11.4 „Doprovodný zákon“ znamená zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů;
11.5 „Občanský soudní řád“ znamená zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád;
11.6 „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
11.7 „Zákon o archivnictví“ znamená zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě;11.8 „Zákon o elektronických komunikacích“ znamená zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů;
11.9 „Zákon o obchodních korporacích“ znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech;
11.10 „Zákon o ochraně spotřebitele“ znamená zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele;
11.11 „Zákon o regulaci reklamy“ znamená zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů;
11.12 „Zákon o sociálním zabezpečení“ znamená zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení;
11.13 „Zákon o zaměstnanosti“ znamená zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti;
11.14 „Zákoník práce“ znamená zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce;

12 ÚČINNOST TĚCHTO PRAVIDEL OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
12.1 Tato Pravidla jsou účinná ode dne 21. 1. 2020.9 ZPRACOVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES
9.1 Cookies, které používá webová stránka naší společnosti, neshromažďují žádné osobní údaje. Používání naší webové stránky je tak nejen bezpečné, ale i v celém rozsahu respektuje Vaše právo na ochranu soukromí a osobních údajů.
9.2 Na naší webové stránce proto naleznete pouze „obyčejné“ soubory cookies, jejichž účelem je standardní statistické vyhodnocování návštěvnosti (návštěvnost denní, týdenní, měsíční atp.).
9.3 Za účelem statistického vyhodnocování návštěvnosti naší webové stránky používáme službu Google Analytics. V případě, že navštívíte naše webové stránky tak máme dostupný údaj, jak dlouho jste se na naší webové stránce zdrželi, přičemž dostupnou máme rovněž informaci, kterou webovou stránku jste navštívili v předchozí relaci. Používání souborů cookies ovšem můžete ve svém prohlížeči zakázat.
9.4 Jak jsme již uvedli v předchozích bodech, respektujeme Vaše soukromí a právo na ochranu osobních údajů, a proto v případě návštěvy našich webových stránek je Vaše IP adresa anonymizovaná – tudíž Vás není možné podle ní identifikovat.
9.5 Soubory cookies budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro správný chod webových stránek, nejdéle však po dobu 1 (jednoho) roku.

10 ZMĚNY PRAVIDEL OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
10.1 Ochrana osobních údajů pro nás není jednorázovou záležitostí. Informace, které jsme Vám povinni vzhledem k našemu zpracování osobních údajů poskytnout, se mohou měnit nebo přestat být aktuální. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme možnost kdykoliv tato Pravidla upravit a změnit v jakémkoliv rozsahu. V případě, že změníme tato Pravidla podstatným způsobem, tuto změnu Vám oznámíme na naší webové stránce nebo oznámením prostřednictvím e-mailu.

11 PRÁVNÍ PŘEDPISY KLÍČOVÉ PRO TATO PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
11.1 „AML Zákon“ znamená zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
11.2 „Nařízení GDPR“ znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
11.3 „Zákon o zpracování osobních údajů“ znamená zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;
11.4 „Doprovodný zákon“ znamená zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů;
11.5 „Občanský soudní řád“ znamená zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád;
11.6 „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
11.7 „Zákon o archivnictví“ znamená zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě;11.8 „Zákon o elektronických komunikacích“ znamená zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů;
11.9 „Zákon o obchodních korporacích“ znamená zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech;
11.10 „Zákon o ochraně spotřebitele“ znamená zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele;
11.11 „Zákon o regulaci reklamy“ znamená zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů;
11.12 „Zákon o sociálním zabezpečení“ znamená zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení;
11.13 „Zákon o zaměstnanosti“ znamená zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti;
11.14 „Zákoník práce“ znamená zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce;

12 ÚČINNOST TĚCHTO PRAVIDEL OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
12.1 Tato Pravidla jsou účinná ode dne 21. 1. 2020.