Všeobecné obchodní podmínky

I. Předmět všeobecných obchodních podmínek

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”), včetně příslušných případových obchodních podmínek spolu se smlouvou nebo elektronicky akceptovanou objednávkou (dále jen „Smlouva”) upravují podmínky na poskytování produktů a služeb (dále jen „Služby“) Dodavatelem, společností Blcktg s.r.o., IČ 05192315, se sídlem Slavíkova 1571/6, 130 00 Praha 3, Česká republika, Evropská unie, Spisová značka: C 259756 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Dodavatel“) svému odběrateli (dále jen „Zákazník“). Smlouvou poskytuje Dodavatel Zákazníkovi produkty a data Dodavatele na základě originálně získaného duševního vlastnictví a/nebo uzavřené licenční smlouvy. Bude-li to nepochybně patrno z vůle jednajících stran a vůle bude mít zákonné náležitosti projevu vůle dle platných právních předpisů České republiky, považuje se za součást smlouvy i takovýto projev vůle jednajících stran. V pochybnostech má přednost Smlouva.

Tyto VOP neupravují všeobecné obchodní podmínky pro produkt „Blackbelt Market“ není-li dále uvedeno jinak.

II. Poskytování a užívání služeb

2.1. Zákazník se zavazuje užívat Služby způsobem, který je v souladu s těmito VOP, Smlouvou, právním rámcem  a dobrými mravy, přičemž i výsledek užívání nesmí být v rozporu se shora uvedeným, musí dodržovat všechny přijatelné zásady používání a další pokyny, a nesmí poškozovat oprávněné zájmy Dodavatele.  Dodavatel je oprávněn pozastavit poskytování služeb/Služeb Zákazníkovi, pokud má Dodavatel důvodné podezření na porušení VOP či jiných závazných ustanovení dodavatelsko odběratelského vztahu se Zákazníkem.

2.2. Pro účely zajištění dostupnosti a kvality služeb pro všechny uživatele, v případě, že by objem předávaných dat nebo četnost dotazů uživatele překročil běžnou / smluvní úroveň využívání služeb si Dodavatel vyhrazuje právo uplatnit tzv. Fair User Policy (FUP) (zásady rovného přístupu uživatelů) a částečně a dočasně omezit přístup Zákazníka ke službám.

2.3. Pro účely produktu „Blackbelt App“ je stanoven limit využití na množství kalkulovaného počtu uživatelů a úložného prostoru. V případě, že Zákazník překročí smluvně sjednaný limit čerpání počtu míst nebo úložného prostoru, je Dodavatel oprávněn doúčtovat Zákazníkovi částku za čerpání převyšující sjednaný limit v poměru dle ceny sjednané ve Smlouvě.

2.4. Zákazník je srozuměn s tím, že obsah a služby se mohou měnit z důvodu provozních požadavků, rozhodnutí správních orgánů nebo změněných dodávek a informací ze zdrojů Dodavatele.

2.5. Zákazník akceptuje, že Dodavatel má právo v průběhu poskytování smluvního plnění změnit vzhled či dílčí funkčnost služeb, nahradit služby podobnými službami a průběžně služby rozvíjet. Dodavatel je rovněž oprávněn v případě provozní nebo legislativní potřeby provádět změny podmínek Smlouvy. Pokud taková změna služeb zahrnuje zejména, nikoliv však výhradně, výměnu technických řešení Dodavatele. Zákazník se zavazuje přijmout ze své strany opatření nezbytná k tomu, aby bylo možné připojení k novému technickému řešení (např. nutná aktualizace).

2.6. Dodavatel je povinen informovat Zákazníka o všech změnách, které mají větší než omezený negativní vliv na užívání Služeb Zákazníkem nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti dané změny. V takovém případě je Zákazník oprávněn vypovědět Smlouvu s účinností ke dni účinnosti takovéto Dodavatelem oznámené změny.

2.7. Dodavatel je oprávněn využít k poskytování služeb poddodavatele. Dodavatel odpovídá za dílo či výstupy svých poddodavatelů, jako by šlo o jeho vlastní řešení. Dodavatel je oprávněn funkčnost služeb omezit z důvodu přerušení poskytování služeb třetích stran (servrové řešení, konektivita, apod.).

2.8. Služby a informace obsažené ve službách (zejména výpisy dat) slouží zejména k následujícím účelům:(i) online vzdělávání(ii) správa studijních materiálů(iii) prodej vzdělávacích kurzů(iv) vytváření online vzdělávacích kurzůVe Smlouvě či jejích prováděcích částech mohou být stanoveny další účely, pro něž mohou být služby využity.

2.9. Dodavatel zejména za účelem zdokonalení služeb eviduje a zpracovává Statistiky využívání služeb ze strany Zákazníka a Zákazník s tím tímto vyjadřuje svůj souhlas. Zákazník souhlasí s tím, že si Dodavatel vyhrazuje právo zahrnout do služeb náhodné identifikační značky a kontrolní záznamy, podle nichž je Dodavatel oprávněn kdykoliv ověřit plnění povinností Zákazníka.

2.10. Dodavatel prohlašuje, že kontaktní informace (včetně e-mailových kontaktů) uvedené ve službách nejsou spojeny se souhlasem subjektu těchto údajů k zasílání nevyžádaných nabídek a komerčních sdělení ani k jiným obchodním a přímým marketingovým účelům. Dodavatel nenese vůči Zákazníkovi žádnou odpovědnost za existenci takového souhlasu.

2.11. Platný ceník Dodavatele je nedílnou součástí Smlouvy. Zákazník uzavřením Smlouvy potvrzuje, že se seznámil s platným ceníkem Dodavatele a souhlasí s ním. Změnu ceníku  je Dodavatel oprávněn učinit jednostranně, ale tuto změnu je povinen Dodavatel oznámit zákazníkovi nejméně 30 dnů před datem účinnosti takové změny. Zákazník je oprávněn smlouvu ke dni účinnosti změny ceníkových cen smlouvu vypovědět, pokud z projevu vůle Dodavatele nebude patrno, že změna ceníkových cen vůči Zákazníkovi nenabývá účinnosti až (automatickým) obnovením Smlouvy. Vyhradí-li si Dodavatel neúčinnost změny ceníkových cen vůči stávajícím zákazníkům a to i pro případ periodického prodlužování Smlouvy, nepovažuje se takovéto jednání Dodavatele za diskriminační ani za zvýhodňování stávajících zákazníků.

2.12. V případě, že po dobu trvání smlouvy si Dodavatel nevyžádá či nevyčerpá plnění, které objednal a zálohově uhradil, má Dodavatel vůči zákazníkovi nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši nevyčerpaného plnění k datu ukončení nebo prodloužení platnosti Smlouvy a nevyčerpané plnění propadne jeho započtením na tuto pokutu. V případě, že Zákazník překročí smluvně sjednaný limit čerpání, je Dodavatel oprávněn doúčtovat Zákazníkovi částku za čerpaní nad sjednaný limit v cenách dle platného ceníku.

2.13. Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím telefonního hovoru i bez uvedení důvodu, pokud Zákazník doručí písemné oznámení o odstoupení od takové Smlouvy Dodavateli nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejího uzavření. Odstoupení je v takovém případě bez jakéhokoli nároku ze strany Dodavatele.

III. Práva duševního vlastnictví

3.1. Dodavatel, poddodavatelé a poskytovatelé licence si ponechávají vlastnictví veškerých práv duševního vlastnictví k dodávaným službám bez ohledu na formu nebo formát, s výjimkou materiálů Zákazníka. Zákazník bere na vědomí, že Dodavatel je jediným oprávněným vlastníkem uživatelem obchodních značek “Blackbelt App” a “Blackbelt Market”, licencí k software a databázím a dalších autorských práv a práv průmyslového vlastnictví vztahujících se ke službám a zákazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele používat shora uvedené hodnoty v rozporu s ustanoveními těchto VOP a/nebo Smlouvy.

3.2. V souladu s podmínkami dohodnutými mezi stranami je Zákazníkovi uděleno právo využívat služeb pro (i) jeho vnitřní provozní činnost, (ii) pro četnost užívání nebo celkový počet uživatelů stanovený ve Smlouvě, a (iii) s výhradou jakýchkoli jiných omezení stanovených ve Smlouvě. Zákazník je oprávněn zpřístupnit služby třetím stranám, které jsou dceřinými společnostmi, pobočkami, divizemi, a to plně vlastněnými nebo majetkově kontrolovanými zákazníkem (dále jen „Provázané společnosti“), a to výhradně tehdy, pokud byly při uzavření Smlouvy zákazníkem uvedeny do přílohy Smlouvy s názvem Provázané společnosti.

3.3. Zákazník nesmí bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele používat žádné obchodní jméno, ochrannou známku nebo podobné označení Dodavatele.

3.4. Zákazník získává nevýhradní, nepřenosné a trváním Smlouvy časově omezené právo užívat služby, data a software obsažené ve službách, včetně jejich aktualizací, nebo prostředky pro prezentaci služeb. Bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele není Zákazník oprávněn užívat služby nebo jejich části a/nebo informace získané při využívání služeb (zejména datových výpisů) k jakémukoli jinému účelu, zejména, nikoli však výlučně, k jejich dalšímu šíření, prodeji, bezúplatnému převodu na jakoukoli třetí stranu, postoupení k užívání nebo bezúplatnému, resp. úplatnému užívání ve prospěch jakékoli třetí strany, včetně v rámci své skupiny. Zákazník je oprávněn využívat údaje získané ze služeb výhradně pro své interní potřeby, nikoli však například v rámci propojených společností ze své skupiny, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.

3.5. Služby mohou být využívány Zákazníkem nebo Provázanými společnostmi výhradně v Evropské Unii za účelem podpory jím spravovaného lokálního podnikání. Zákazník nesmí sdílet Službu ani data získaná ze služeb bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele geograficky mimo území Evropské Unie.

3.6. Dodavatel má právo užívat duševní vlastnictví Zákazníka vytvořené, uložené či jinak zpřístupněné na hardwarových či softwarových prostředcích Dodavatele:(i) vždy:
a) za účelem kontroly dodržování Smlouvy, VOP, právních předpisů
b) za účelem znepřístupnění, zejména z důvodů porušování práva, procedura DMCA, apod.
c) za účelem vymazáníz prostředků Dodavatele z důvodů zákonných, dle procedury DMCA či jiných obdobných, za účelem vlastní ochrany.

V případě vymazání dat ať už chráněných právy duševního vlastnictví či nikoliv je Dodavatel oprávněn a povinen uchvat po dobu 1 roku na náklady Zákazníka vymazaná data na záznamových médiích nepřístupných třetím stranám, pokud tento postup nebude v rozporu se zákonem či rozhodnutím oprávněného orgánu. Dodavatel je zároveň oprávněn archivovat po dobu nejméně tří let jakákoliv data, bude-li to považovat za nutné pro svoji ochranu.(ii) výběrově:
a) ukládá-li mu to Smlouva, VOP či právní předpisy
b) v případě smluvního ujednání např. Z důvodů umístění materiálů Zákazníka na tržiště (Blackbelt Market)

IV. Poplatky a platební podmínky

4.1. Není-li dohodnuto jinak, poplatky se řídí během každého období příslušným ceníkem Dodavatele a platební podmínky jsou čtrnáct (14) dnů od data vystavení faktury. Ceny za služby jsou sjednány ve Smlouvě bez DPH, která bude k ceně připočtena, přičemž k úhradě dochází na základě daňového dokladu vystaveného Dodavatelem.

4.2. Dodavatel má nárok na úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení s placením a na náhradu přiměřené škody nebo výdajů na inkaso (dobytí) jakékoli částky, která nebyla zaplacena v době splatnosti.

4.3. Bez ohledu na shora uvedené je Dodavatel oprávněn jednostranně upravit cenu za služby jednou ročně s účinností k 1. lednu každého kalendářního roku, a to o roční míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen v České republice za uplynulý kalendářní rok. Každá následná indexace zohledňuje všechny předcházející indexace. Tuto úpravu ceny za služby je Dodavatel oprávněn učinit s účinky k 1. lednu.

V. Omezená záruka

5.1. Dodavatel nabízí služby „tak jak jsou“ bez jakýchkoli záruk či ručení týkajících se úplnosti nebo správnosti informací ve službách. Dodavatel se tak zříká jakékoli odpovědnosti za neúplné nebo nesprávné informace. Dostupnost služeb se stanovuje ve výši 99,95% času ročně.

VI. Odpovědnost za služby

6.1. Pokud Dodavatel utrpí jakoukoli škodu v důsledku zneužití služeb Zákazníkem nebo v důsledku materiálu poskytnutého Zákazníkem, má vůči Zákazníkovi nárok na náhradu těchto škod. V případě, že vyčíslená škoda způsobená Zákazníkem Dodavateli nepřekročí ½ sjednané ceny služby, sjednává se smluvní pokuta za úmyslně způsobenou škodu ve výši dvojnásobku sjednaného plnění, v případě hrubé nedbalosti ve výši jednonásobku smluvního plnění.

6.2. Pokud kterákoli z dodávek dodaných Dodavatelem poruší licenci nebo se stane (nebo se podle názoru Dodavatele pravděpodobně stane) předmětem jakýchkoli nároků z porušení cizích práv, může Dodavatel na základě své vlastní volby a na vlastní náklady buď:
obstarat Zákazníkovi právo pokračovat s užíváním příslušných služeb nebo produktů,
nahradit nebo upravit příslušné služby nebo produkty funkčně rovnocenným způsobem tak, aby služby nebo produkty cizí práva již neporušovaly, nebo
     (iii) ukončit poskytování služeb nebo práva Zákazníka používat dotčené služby nebo produkty, a v případě ukončení služeb vrátit Zákazníkovi poměrnou částku všech předplacených poplatků za ukončené služby.

6.3. Souhrnná odpovědnost Dodavatele po dobu trvání Smlouvy nikdy nepřekročí částku, kterou Zákazník uhradil za služby za dobu platnosti Smlouvy nebo 100 000,- Kč, podle toho, která částka je nižší. Dodavatel neodpovídá za nepřímé nebo následné ztráty nebo škody.6.4. Žádná ze stran nenese odpovědnost za vzniklé škody a smluvní porušení vyplývající ze změny zákona, rozhodnutí nebo opatření správního orgánu, válečného aktu, útoku, stávky, blokády, výluky nebo jiných okolností spadajících mimo kontrolu strany porušivší smlouvu.

VII. Osobní údaje

7.1. Zákazník tímto bere na vědomí, že využitím služeb se může stát správcem osobních údajů obsažených ve službách. Zákazník v roli správce se zavazuje, že osobní údaje obsažené ve službách bude zpracovávat výlučně za účelem zpracování vyplývajícím z těchto podmínek. Dodavatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případné zneužití osobních údajů nebo za jejich nezákonné zpracování nebo jiné neoprávněné nakládání s nimi ze strany Zákazníka.

7.2. Zákazník se zavazuje, že provede vhodná technická a organizační opatření, aby zpracování osobních údajů bylo prováděno v souladu s právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“), a že do zpracování začlení nezbytné záruky tak, aby splnil požadavky právních předpisů a ochránil práva subjektů údajů.

7.3. Zákazník bude spolupracovat v oblasti ochrany osobních údajů na požádání s dozorovým úřadem a zavazuje se bezodkladně Dodavateli oznámit povahu a obsah takové spolupráce a případných šetření dozorového úřadu, jejichž bude Zákazník účastníkem, pokud se tato spolupráce či šetření budou týkat Produktů a údajů ve službách obsažených.

7.4. Zákazník bere na vědomí, že oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů obsažených ve službách nebo omezení zpracování dle článku 19 GDPR plní Dodavatel prostřednictvím aktualizací služeb, jsou-li takové aktualizace součástí Smlouvy, nikoliv informováním Zákazníka o jednotlivých konkrétních případech opravy, výmazu či omezení zpracování, není-li dohodnuto jinak.

7.5. V souladu se zásadou transparentnosti se Zákazník zavazuje, že pokud získá ze služeb osobní údaje třetích osob, bude plnit svoji informační povinnost v rozsahu uvedeném v článku 14 GDPR zejména o kategoriích získaných osobních údajů a o jejich zdroji, a to způsobem uvedeným dále v tomto odstavci. S přihlédnutím k frekvenci využívání produktů a objemu dat získaných ze služeb je Zákazník povinen uvádět za účelem zajištění informační povinnosti a transparentnosti ohledně užívání Produktů jako zdroje osobních údajů v rámci své informační povinnosti (kterou plní prostřednictvím smlouvy, obchodních podmínek či jiného dokumentu, se kterým se klient Zákazníka či jiný subjekt údajů může prokazatelně seznámit) odkaz na Zásady ochrany osobních údajů Dodavatele dostupné skrze www.blackbeltapp.com/cz/privacy ve vztahu k informacím o ochraně osobních údajů, např.: „Údaje byly získány od Dodavatele; více informací o Dodavateli a jeho zpracovávání osobních údajů naleznete na stránce www.blackbeltapp.com/cz/privacy“.

7.6. Poskytuje-li Zákazník v rámci plnění Smlouvy Dodavateli jakékoliv osobní údaje, Zákazník tímto prohlašuje a zaručuje, že je oprávněn tyto osobní údaje Dodavateli poskytnout za účelem plnění této Smlouvy a získal souhlas subjektů údajů s takovým poskytnutím, případně mu svědčí jiný právní titul, přičemž o tomto předání a dalším zpracování osobních údajů byly subjekty údajům předem ze strany Zákazníka informovány. Subjekt údajů je oprávněn kdykoliv písmeně odvolat svůj dříve udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů a stejně tak i Zákazník je oprávněn po Dodavateli požadovat, aby dále nezpracovával osobní údaje, které mu Zákazník poskytl. Pokud plnění Smlouvy není objektivně možné bez zpracování osobních údajů Zákazníka, resp. subjektů údajů, poskytnutých Dodavateli, je Dodavatel v případě odvolání souhlasu s jejich zpracováním oprávněn od Smlouvy odstoupit. Zákazník, resp. subjekt údajů je oprávněn požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Zákazník, resp. subjekt údajů je dále oprávněn vznést námitku proti zpracování, má právo získat od Dodavatele své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požadovat, aby Dodavatel předal tyto údaje jinému správci.

7.7. Zpracovatel – V případě, že Dodavatel na základě Smlouvy bude pro Zákazníka (jako správce) zpracovávat osobní údaje, Zákazník výslovně pověřuje Dodavatele zpracováním osobních údajů, které Zákazník Dodavateli poskytne. Zákazník také souhlasí s tím, aby Dodavatel v souvislosti s tímto pověřil zpracováním osobních údajů dalšího zpracovatele, přičemž Dodavatel se zavazuje:
a) přijmout taková technická a organizační opatření, aby zajistil dostatečnou úroveň zabezpečení osobních údajů a aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, jejich neoprávněným přenosům, jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracování osobních údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele vyplývající z právních předpisů;
b) informovat Zákazníka o veškerých dalších zpracovatelích, které zamýšlí pověřit zpracováním osobních údajů, o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí další zpracovatelů nebo jejich nahrazení a poskytne tak Zákazníkovi příležitost vyslovit vůči přijetí těchto dalších zpracovatelů námitky. Mimo další zpracovatele, vůči kterým Zákazník nic nenamítal, Dodavatel nesvěří zpracování osobních údajů žádné třetí osobě. Pokud Dodavatel zapojí dalšího zpracovatele, aby provedl určité činnosti zpracování, uloží tomuto dalšímu zpracovateli stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jaké jsou uvedeny v tomto článku; a to zejména povinnost poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky GDPR a právních předpisů na ochranu osobních údajů;
c) zajistit, aby osoby oprávněné zpracovávat u Dodavatele osobní údaje byly zavázány k mlčenlivosti ohledně zpracovávaných osobních údajů;
d) poskytnout Zákazníkovi v souladu se svou rolí zpracovatele dle tohoto odstavce nutnou součinnost a být mu nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi ochrany osobních údajů, které se týkají správce osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Dodavatel k dispozici, a prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, bude Dodavatel Zákazníkovi nápomocen při reagování na uplatněná práva subjektů údajů;
e) zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Zákazníka;
f) že na základě pokynu Zákazníka osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí Zákazníkovi po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymaže existující kopie, pokud uložení daných osobních údajů není vyžadováno právními předpisy nebo pokud Dodavatel nesvědčí jiný právní titul pro uchování a další zpracování poskytnutých osobních údajů;
g) poskytne Zákazníkovi veškeré informace potřebné k doložení skutečnosti, že byly splněny povinnosti související se zpracováním osobních údajů prostřednictvím zpracovatele, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Zákazníkem nebo jiným auditorem, kterého Zákazník pověřil, a k těmto auditům přispěje, a v to v rozsahu nezbytně nutném k zajištění nebo doložení souladu zpracování osobních údajů s právními předpisy, a to výlučně ve vztahu k osobním údajům poskytnutým Dodavatel Zákazníkem. Zákazník oznámí Dodavateli jakýkoli plánovaný termín auditu či inspekce alespoň pět (5) pracovních dnů před jeho konáním.

7.8. V případě, že obsah služeb bude dotčen v důsledku uplatnění práva subjektu údajů na výmaz, na omezení zpracování nebo na jinou úpravu osobních údajů, nezakládá taková změna v obsahu služby jakékoliv porušení Smlouvy ze strany Dodavatele a poskytování služby bude nadále plněno v souladu se Smlouvou a za sjednaných podmínek ve stavu upraveném v důsledku uplatnění takového práva subjektem údajů.

7.9. Dodavatel prohlašuje, že osobní údaje zpracovávané Dodavatelem budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů Dodavatele. Zásady ochrany osobních údajů Dodavatele obsahují podrobný popis způsobu zpracování osobních údajů a práv a povinností týkajících se ochrany osobních údajů zpracovávaných Dodavatelem a jsou dostupné na stránce www.blackbeltapp.com/cz/privacy.

7.10. V případě porušení jakéhokoliv závazku Zákazníka uvedeného v tomto čl. 7. je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

VIII. Trvání a ukončení

8.1. Pokud se smluvní strany nedohodly ve Smlouvě na jiné době trvání, bude Smlouva platná po dobu počátečního období jednoho (1) roku ode dne jejího uzavření. Smlouva se automaticky prodlužuje o další jeden (1) rok, pokud ji jedna strana neukončí v době nejméně třiceti (30) kalendářních dnů před uplynutím doby jejího trvání písemným oznámením druhé straně, a to i opakovaně.

8.2. Kterákoli smluvní strana je oprávněna okamžitě vypovědět Smlouvu, pokud druhá strana vstoupí do konkurzního, likvidačního nebo restrukturalizačního řízení, nebo pokud druhá smluvní strana hrubě poruší Smlouvu, včetně těchto všeobecných obchodních podmínek. Dodavatel si dále vyhrazuje právo neprodleně vypovědět Smlouvu v případě, že Zákazník poruší bod 2.1 výše, nebo pokud je poskytování služeb z důvodu změny právní úpravy nebo rozhodnutí správního orgánu zakázáno nebo je v jejím plnění věcně bráněno. Smluvní strany jsou rovněž oprávněny okamžitě vypovědět Smlouvu, pokud trvá jiný důvod uvedený v bodě 6.4 výše déle než dva měsíce.

8.3. Odstavce 6, 7 a 9 zůstanou v platnosti i po ukončení této Smlouvy.

IX. Důvěrné informace

9.1. Smluvní strany se zavazují, že budou zachovávat důvěrné informace nebo takové informace o kterých se domnívají že jsou důvěrnými informacemi (včetně, nikoli však výlučně obchodní tajemství, finanční údaje a údaje o zákaznících atd.), které jim jsou zpřístupněny, jako důvěrné, a že tyto důvěrné informace nesdělí přímo ani nepřímo žádné třetí osobě ani subjektu bez souhlasu druhé strany nebo na základě výjimky stanovené touto Smlouvou nebo povinnosti ze zákona.

9.2. V případě, že bude možná aplikace ustanovení o důvěrnosti informací ve více jurisdikcích, použije se ta, která bude pro účastníky smlouvy výhodnější.

X. Závěrečná ujednání

10.1. Žádná ze stran nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé strany postoupit svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Dodavatel je však oprávněn na základě vlastního uvážení postoupit celou smlouvu nebo její část jiné společnosti ve skupině Dodavatele.

10.2. Tato Smlouva se řídí a je vykládána v souladu s právními předpisy České republiky.

10.3. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 01. 10. 2020.